「ANA857便を奪還せよ」が紹介されました 更新(4月23日)

「ANA857便を奪還せよ」が紹介されました 更新(4月23日)〈TDB TEIKOKU NEWS 2019年4月19日号〉〈2019年4月11日 北海道新聞夕刊〉〈2019年5月号 月刊エアライン〉〈2019年3月18日 北海道新聞函館版〉〈2019年2月14日 北海道新聞函館版夕刊〉〈2019年2月10日 北海道新聞朝刊〉

相原秀起著「ANA857便を奪還せよ」の詳細はこちら